معرفی > مشخصات رتبه بندیجدول رتبه بندی صلاحیت شرکت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ردیف رشته تخصصی رتبه تاریخ اخذ رتبه جدید مدت اعتبار تعداد کار مجاز کل ظرفیت ریالی
1 رشته آب 1 1388/4/28 4 سال 4 280 میلیارد ریال
2 رشته راه و ترابری 1 1388/4/28 4 سال 4 280 میلیارد ریال
3 رشته ساختمان 1 1388/4/28 4 سال 3 200 میلیارد ریال
4 رشته تاسیسات و تجهیزات 3 1388/4/28 4 سال 2 20 میلیارد ریال
5 رشته نیرو 5 1388/4/28 4 سال 2 2.4 میلیارد ریال
6 رشته صنعت و معدن 5 1388/4/28 4 سال 2 4 میلیارد ریال

توضیحات:


در نظام رتبه بندي قبلي ، شركت در رشته تاسيسات و تجهيزات رتبه (4) ، و در رشته صنعت و معدن فاقد رتبه‌بندي بوده است .

در ارزشیابی جديد پیمانکاران با توجه به سوابق کاری شرکت از جهت برخورداری از نیروهای علمی (دارندگان مدارک تحصیلی عالی) ،  تعداد قراردادهای شرکت و صورت وضعیتهای قطعی در این قراردادها ، وضعیت مالیاتی و بیمه ای شرکت ( میزان مفاصا حساب ها) ارزيابي می شود که بر این اساس شرکت استحقاق تجديد اخذ رتبه های مکرر خصوصاً در رشته های راه و ترابری و آب را مشروط بر عدم محدودیت قانونی دارا می باشد 

All rights reserved by Omran Iran.
Powered by Isirain Institute.