معرفی > معرفی شركت سد و عمران پارس گسترهیئت مدیره شرکت راهسازی و عمران ایران در راستای راهبرد گسترش مراكز تخصصی و حرفه ا‌ی و همچنین افزایش ظرفیت قانونی كار پس از بررسی عملكرد مراكز شرکت(شعبات سابق) در یك جمعبندی مدیریتی با توجه به سوابق موجود ، بافت سازمانی یكپارچه و توانمندی های شعبه شیراز به این نتیجه رسید كه مجموعه فوق اقتدار تأسیس و راه اندازی یك بنگاه اقتصادی مستقل در قالب شركت‌سهامي‌خاص را دارا مي‌باشد، لذا در سال 1381 بر اساس مصوبه مجمع و هیئت مدیره اقدام به تأسیس شركت سد و عمران پارس گستر، تعیین اعضاء هیئت مدیره و ثبت قانونی شرکت نمود كه بخشی از عملكرد آن به شرح زیر مي‌باشد :

 

تاريخچه شركت :

شركت سد و عمرا ن پارس گستر در تاريخ 19 مرداد 1381 به صورت شركت سهامي خاص  توسط هيئت مديره شركت راهسازي و عمران ايران تأسيس شده و طي شماره 12529 در اداره ثبت شركتهاي شيراز به ثبت رسيده و فعاليت خود را از تاريخ 81/9/1 شروع نموده است. مركز اصلي شركت در شيراز مي باشد.

 

مجوز تأسيس :

بر اساس مصوبة هيئت مديرة محترم شركت راهسازي و عمران ايران و اخذ مجوز از مجمع صاحبان سهام

 

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه و اصلاحات بعدي :

انجام پروژه هاي عمراني و مديريت در امور اجرايي و فني و مهندسي، طرحهاي ساختماني، آبياري و زهكشي، راهسازي و تونل، اسكله و بندر سازي، سدسازي و ارائة خدمات كنترل پروژه و خدمات ماشين آلات و قطعات يدكي و ساير مواردي كه مستقيم در ارتباط با موضوع شركت باشد.

(با رعايت قوانين و مقررات موضوعه كشور)

تبصره : مشاركت در ساير شركتها از طريق تأسيس يا تعهد سهام شركتهاي جديد يا خريد يا تعهد سهام شركتهاي موجود.

مشخصات سهامداران :

ردیف نام صاحبان سهام تعداد سهام درصد سهام تاریخ انتقال سهام نام صاحبان سهام قبلی
1 شرکت راهسازی و عمران ایران 74274 99/99 81/5/19 -
2 اعضای هیئت مدیره شرکت پارس گستر 5 0/001 81/5/19 -

 سازماندهي و تشكيلات :

شركت سد و عمرا ن پارس گستر در راستاي انجام مأموريتهاي محوله و با توجه به ماهيت حقوقي آن (سهامي خاص) به ترتيب توسط مجمع صاحبا ن سهام ، هيئت مديره و به مسئوليت اجرايي شخص مديرعامل هدايت مي شود .

 

مشخصات رتبه بندي  شركت سد و عمران پارس گستر:

ردیف رشته تخصصی رتبه تاریخ اخذ رتبه جدید مدت اعتبار تعداد کار مجاز کل ظرفیت ریالی
1 رشته آب 1 1386/6/25 4 سال 4 280 میلیارد ریال
2 رشته راه و ترابری 1 1386/6/25 4 سال 4 280 میلیارد ریال
3 رشته ساختمان 1 1386/6/25 4 سال 3 200 میلیارد ریال
4 رشته تاسیسات و تجهیزات 4 1386/6/25 4 سال 2 20 میلیارد ریال
5 رشته برق 5 1386/6/25 4 سال 2 2.4 میلیارد ریال
6 رشته صنعت و معدن 5 1386/6/25 4 سال 2 4 میلیارد ریال


توضيحات :

در نظام رتبه بندی قبلی ، شرکت در رشته آبیاری و زهکشی رتبه (2) و رشته حمل و نقل (1) و رشته ساختمان (5) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین صلاحیت فنی گردیده است .

سازمان دهی و تشکیلات:

شركت راهسازي و عمران ايران در راستاي انجام ماموريت هاي محوله و با توجه به مـاهيت حقـوقي آن (سهامي خاص ) به ترتيب توسط مجمع صاحبان سهام ، هيئت مديره وبه مسئوليت اجرائي شخص مديرعامل هدايت ميشود .  

 

مشخصات هیئت مدیره : 

هيئت مديره شركت طبق مادة 18 اساسنامه مركب از پنج عضو مي باشد كه از طرف مجمع عمومي شركت انتخاب مي شوند . سیاست گذاری شركت بر اساس راهبردهای مجمع با هيئت مديره مي باشد . هيئت مديره طبق مادة 30 اساسنامه يكنفر شخص حقيقي را از بين اعضاء يا خارج از شركت به عنوان مدير عامل انتخاب مي كند و اين گزينش را به تأئيد مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مي رساند . هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات مشروحه خود در اساسنامه را به مدير عامل با حق توكيل و توكيل در توكيل با داشتن حق عزل وكيل ، واگذار نمايد. هيئت مديره حدود و اختيارات و مدت تصدي و ساير شرايط استخدامي مدير عامل را تعيين مي كند .  

جدول مشخصات اعضا هیئت مدیره تا پایان سال 1388

ردیف اسامی هیئت مدیره سمت در هیئت مدیره نوع عضویت تاریخ انتصاب تاریخ انقضا مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی
وظف غير موظف
1 مهندس رئیس هیئت مدیره  
89/3/8 91/3/8 لیسانس
2 حبيب ا.. استوار محمودآبادي مديرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
  89/11/9 91/11/9 لیسانس
3 مهندس حسين وفايي عضو هیئت مدیره  
89/11/9 91/11/9 لیسانس
4 مهندس محمد مدد عضو هیئت مدیره  
90/2/31 92/2/31 فوق لیسانس
5 سید عباس جزایری عضو هیئت مدیره  
90/2/31 92/2/31 لیسانس

 

All rights reserved by Omran Iran.
Powered by Isirain Institute.